X

Algemene voorwaarden

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van telefoonservice diensten en van opdrachten voor telemarketingactiviteiten, direct mailing en/of andere aanverwante opdrachten met uitsluiting van inkoop en/of andere voorwaarden van de abonnee dan wel de opdrachtgever.

1. Telefoonantwoordservicediensten worden uitsluitend verleend op basis van een abonnement. Een abonnement kan dagelijks worden opgezegd, maar heeft een looptijd van 1 kalendermaand tenzij een andere periode is overeengekomen en wordt daarna, behoudens schriftelijke opzegging met inachtneming van de opzegtermijn de overeengekomen abonnementsperiode, telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde overeengekomen periode.

2. Tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven, is het de abonnee/opdrachtgever nadrukkelijk verboden om het, door BizziPhone antwoordservice ter beschikking gestelde telefoonnummer, waarnaar gedurende de abonnementsperiode, kan worden doorgeschakeld, in rechtstreekse uitingen, zoals op briefpapier of publicatie op het internet te gebruiken. Het voornoemde telefoonnummer blijft te allen tijde eigendom van BizziPhone antwoordservice.

3. Facturering van het abonnementsgelden vindt plaats per 1 maand vooruit, en de gesprekskosten 1 maandelijks achteraf. Facturering van overige kosten vindt plaats per 1 maand achteraf, dan wel bij vooruit facturering in gevallen waarin BizziPhone zulks nodig acht. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Bij niet tijdige betaling is de abonnee of opdrachtgever van rechtswege in gebreke. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 2% per kalendermaand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle daadwerkelijk door BizziPhone antwoordservice gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten zijn voor rekening van de abonnee of opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,=. Bij niet tijdige betaling is BizziPhone antwoordservice voorts gerechtigd € 25,= administratiekosten in rekening te brengen.

5. BizziPhone antwoordservice behoudt zich het recht voor haar dienstverlening te staken indien de abonnee of opdrachtgever op enigerlei wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, totdat volledige voldoening van deze verplichtingen heeft plaatsgevonden.

6. Alle werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de abonnee of opdrachtgever. De abonnee of opdrachtgever is tegenover BizziPhone antwoordservice aansprakelijk voor alle schade aan derden jegens wie BizziPhone antwoordservice aansprakelijk kan zijn, indien BizziPhone antwoordservice zich jegens die derden niet op deze voorwaarden kan beroepen. De abonnee of opdrachtgever vrijwaart BizziPhone antwoordservice en haar bestuurders voor aanspraken van derden als bedoeld in dit artikel.

7. BizziPhone antwoordservice en haar bestuurders kan geen aansprakelijkheid voor, noch verplicht worden tot vergoeding van schade van welke aard dan ook, met name als gevolg van niet, niet tijdig of behoorlijk verzenden, ontvangen of doorgeven van berichten.

8. BizziPhone antwoordservice verplicht zich tot de strikte geheimhouding omtrent alle gegevens van abonnees en van de berichten en informatie met betrekking tot haar verstrekte opdrachten en dienstverlening.

9. De abonnementstarieven van de telefoonantwoordservice kunnen jaarlijks worden aangepast en wel per 1 januari van ieder kalenderjaar. Tussentijdse prijsstijgingen zijn slechts mogelijk indien BizziPhone antwoordservice kan aantonen dat zich kostenstijgingen hebben voorgedaan.

10. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Den Haag of de Arrondissementsrechtbank te Den Haag. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De Algemene Voorwaarden van BizziPhone antwoordservice zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Delft.

Meer informatie?
Bel ons op: 070 – 820 1000

Top